اي مفيد

هذیان - 6

برای تمام غروب‌هایی که چشم‌انتظارت نشسته‌ام
چشم‌هایت را به من بدهکاری
راستی بگویم!
آمدی مرا دست به دست مردم چشمانت ندهی
مرا تمام مردم این شهر دست انداخته‌اند به جرم نیامدنت
دست‌هایت را هم به من بدهکاری!

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 15 اسفند 1388