اي مفيد

هذیان - 5 (نیمکت خالی)

فاصله آیا بهانه خوبی‌ست؟
تو بگو

تو که درس منطق را خوب می‌فهمی
یا تو که قضایای جبر و هندسه و حسابان را اثبات می‌کنی
یا تو که می‌دانی آب یعنی h2o
یا تو که نسبت سیب را با نیوتون قانون کرده‌ای

تو بگو
فاصله آیا بهانه‌ی خوبی‌ست؟
تویی که نیمکت کلاس
همیشه از جای خالی تو پر بود

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 12 اردیبهشت 1388