اي مفيد

سفره‌ی عید را بی‌تو می‌خواهم چه کار؟

 

چگونه سفره‌ی عیدت را چیده‌ای؟ چند هفته قبل سبزه‌ات را کاشته‌ای؟ ماهی تنگ بلورت چندتاست؟ چه رنگی‌ است؟ قرمز است یا سفید؟ یا مثل چشمانت.. دلت به کدام آینه‌ خوش است؟ من کجای سفره‌ات، یا نه.. جای خالی من، کجای سفره‌ات، کدام گوشه‌اش، با خیال بیگانه‌ای پر است؟
دلت کجاست؟ خیالت به کدام سو پر می‌کشد؟ و دستانت در حسرت کدام آرزو لحظه‌ی تحویل سال، به سمت آبی آسمان باز می‌شوند؟
راستی سیب سرخ من! هیچ یادت مانده؟ قرار همیشگی‌مان را، پای همان درخت سیب.. 
نه به گمانم.. خاطرت نمانده که من هنوز همان‌جا بساط دلتنگی‌ام را پهن کرده‌ و منتظرت هستم..

سفره‌ی عید را بی‌تو می‌خواهم چه کار؟

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 26 اسفند 1387