قـ ــیصر

هنوز شعرهای بسیاری ناگفته مانده
از حرف آخر عشـ ق
آنجا که نام کوچک تو آغاز می‌شود ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 8 آبان 1392