فرشته - یک

فرشته تاب دیدن نداشت
فرشته می‌خواست برود که گوشه‌ی بالَ‌ش گرفت به کاسه‌ی اشک‌های خدا
و باران گرفت ..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 7 آبان 1392