رفتگان باز آمدند ازهر طرف..

کاش رفته هم باشیم
بازآییم

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 1 آبان 1392