نیستی

نبودنت
این‌همه آسمان و ریسمان بافتن ندارد

کوتاه می‌آیم
کوتاه می‌نویسم
کوتاه‌تر از همیشه


نیست

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 27 مهر 1392