...

دلتنگ سلامم نیست؟
درب وادی السلامتان پدر...

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 20 مهر 1392