ایمان بیاوریم

نوشتن از بعضی حرف‌ها جسارت نمی‌خواهد
حماقت هم..
نوشتن از بعضی حرف‌ها
ایمان می‌خواهد.

همین

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 2 شهریور 1392