اي مفيد

در نگنجد عشق، در نگنجد درد، در گفت و شنود

آی!
الف تا یــاء!
آیــا شما به جز این شعرها
این قصه‌ها،
این حرف‌های تکراری
این فال‌ها،
حرفی از نگفتنی‌ها، از نگنجیدنی‌ها در این حروف گنگ الفبا،
در این شعرها، این قصه ها،
این حرف‌های تکراری، این فال‌ها..،

در آستینِ کوتاهِ حاضر جوابی‌هایتان دارید؟

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 7 خرداد 1390