اي مفيد

قفس آرزوها

بروی به آرزوی پرواز
اما..
چه بسیار زنجیرها
که بال پروازت را بسته باشند ..

اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلاَئِي وَ أَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي وَ قَصُرَتْ (قَصَّرَتْ) بِي أَعْمَالِي‏
وَ قَعَدَتْ بِي أَغْلاَلِي وَ حَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي (آمَالِي)

اى خدا غمى بزرگ در دل دارم و حالى بسيار ناخوش و اعمالى نارسا 
و زنجیرهای علایق مرا در بند كشيده و آرزوهای دور و دراز دنیوی
 از هر سودى مرا باز داشته.. 

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 20 خرداد 1390