یا فاطر بحق فاطمه

درازای این غصه را
کوتاهی این قصه‌ها قد نمی‌دهد

فاطمیه می‌آید و نمی‌رود
وقتی هنوز او نیامده است

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 12 اردیبهشت 1391