اي مفيد

طعم گس سه سالگی

گازهای من به لحظه‌های کال و طعم گس تنهایی‌ام بی‌تو..


هر روز من
که بی‌تو

کال و نرسیده می‌افتد
طعم گس تنهایی‌ام را بیشتر می‌چشم

سه سال پیش، همین روز و همین ساعت‌ها بود که سیب‌های کالم متولد شد.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 26 دی 1389