اي مفيد

زخم - 2 (رویای صادق)

دانه دانه بازشان کن، بچسبان روی زخم‌هایت.
هر کدام که بر زخمی نشست نگاهت را از افق های دور، نزدیک‌تر بیاور..
آخری را که باز کردی، آخری را که بر زخمت نشاندی، می‌آید
می‌آید و سهم دست‌های کوچک تو را می‌دهد.

ایمان داشته باش
تو خواب دیده ای!
خواب کسی که می‌آید
کسی دیگر..
کسی بهتر..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 22 دی 1389