اي مفيد

رفته بود آن شب

می‌گفت:

         ستاره‌ی من از آسمان به دریا افتاده است

می‌گفت:
        همان شب خواب پری کوچک غمگینی را دیده است،
        که دلش را در یک نی‌لبک چوبی آرام آرام می‌نواخته است

می‌گفت:
        باید برودمرد ماهیگیر دلش را برداشته بود و..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 21 دی 1389