اي مفيد

شکسته

دیده‌ای شیشه‌های اتومبیل را وقتی ضربه‌ای می‌خورند و می‌شکنند؟
دیده‌ای شیشه خرد می‌شود ولی از هم نمی‌پاشد؟

این روزها همان شیشه‌ام. خرد و تکه تکه؛
از هم نمی‌پاشم.          اما شکسته‌ام..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 21 دی 1389