اي مفيد

بازی - 2 (آسیاب بچرخ)

دلم گرفته
و چقدر می‌آیی به دل گرفتگی‌هایم
دامن گل‌دار چین چین بپوشم، چشم‍‌هایم را ببندم، دست‌هایم را باز کنم، موهای کوتاه بور تا شانه‌ام را شانه نکشیده در بادهای کودکی رها کنم
یک پایم روی پاشنه باشد، پای دیگرم روی انگشت
بچرخم، بچرخم، بچرخم ..

و تو
از میان کوچه‌های کودکی، دست در دست بهانه‌های کوچک خوشبختی
بلندتر از همیشه بخوانی:

       آسیاب بشین،  می‌شینم
       آسیاب پاشو،   پامی‌شم
       آسیاب بچرخ،   می‌چرخم
       آسیاب پاشو،   پا نمی‌شم
       جوون ننه جون
       پا نمی‌شم
       جونه قفل چمدون
      پامی‌شم!
       آسیاب تند ترش کن
       تندتر تندترش کن..


و هی بلندتر بخوانی و من تندتر بچرخمُ باز بچرخمُ باز بچرخم..
با همان دامن گل‌دار چین چین، با همان موهای کوتاه بور؛ با همان ..
من دلم گریه می‌خواهد..

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 30 آبان 1389