اي مفيد

اللهم عرفنی حجتک

ترسم بیایی و نشناسمت
ترسم این همه سال
تنها دور سنگی چرخیده باشم
ترسم صفای اشک‌هایم را در سعی بیهوده‌ای زدوده باشم


ناآشنا با آشنا: عرفه‌ی امسال هم آمد و رفت و من هنوز در تقویمم روزی را ندارم که تـو را شناخته باشد.

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 25 آبان 1389