// ۰۴ تیر ۰۱ ، ۱۰:۲۵

فهرست کامل کد آهنگ پیشواز سخنرانی های مقام معظم رهبری برای همراه اولی ها با امکان پخش آنلاین

آهنگ پیشواز سخنان رهبر انقلاب برای همراه اول را آنلاین گوش کرده و برای سرویس آوای انتظار همراه اول انتخاب کنید:

لیست تمام کدهای آوای انتظار سخنرانی مقام معظم رهبری برای همراه اول

کد پیشواز زن مسلمان در ایران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87130

 

کد پیشواز زنان و حرکت اجتماعی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87129

 

کد پیشواز وظایف مسیولین درفساد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87126

 

کد پیشواز واکسینه شدیم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87125

 

کد پیشواز وقتی ملتی بیدار شد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87124

 

کد پیشواز تهدیدی برای صهیونیسم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87122

 

کد پیشواز تقویت ایمان در عمل - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87121

 

کد پیشواز سخن نو جمهوری اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87120

 

کد پیشواز سربازان نظام - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87119

 

کد پیشواز روز بین المللی اسلام - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87117

 

کد پیشواز رقابت سالم در انتخاب - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87116

 

کد پیشواز رهبری و مدیریت ارزشی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87115

 

کد پیشواز پشتوانه امنیت کشور - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87114

 

کد پیشواز پایه اصلی بسیج - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87113

 

کد پیشواز علوم انسانی روح دانش - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87112

 

کد پیشواز نیاز امروز ما - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87110

 

کد پیشواز نیروی انتظامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87109

 

کد پیشواز نظام مردمی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87108

 

کد پیشواز نجات بشر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87107

 

کد پیشواز نگاه اسلام و غرب به - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87105

 

کد پیشواز نوید شکست دشمن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87104

 

کد پیشواز ناتوانی استکبار جهان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87103

 

کد پیشواز نه به نظام سلطه جهانی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87102

 

کد پیشواز مهمترین رکن حمایت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87101

 

کد پیشواز مبارزه با ظلم جهانی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87100

 

کد پیشواز مثل پاره های فولاد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87099

 

کد پیشواز مساله مردم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87098

 

کد پیشواز معنی پیشرفت کردن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87097

 

کد پیشواز لینصرنّ الله من ینصر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87096

 

کد پیشواز لشکر مخلص خدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87095

 

کد پیشواز کمک به دشمن ممنوع - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87094

 

کد پیشواز خصوصیات بسیج۲ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87093

 

کد پیشواز خصوصیات بسیج۱ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87092

 

کد پیشواز خدا با شماست - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87091

 

کد پیشواز کرامت ملتهای مظلوم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87090

 

کد پیشواز کار برای خدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87089

 

کد پیشواز جوانان مبارزه کنید - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87088

 

کد پیشواز جوانان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87087

 

کد پیشواز ایران طرفدار مظلومان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87086

 

کد پیشواز حضور مردم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87085

 

کد پیشواز حضور جوانان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87084

 

کد پیشواز حجاب مایه تشخص - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87083

 

کد پیشواز حرکت مورد قبول ما - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87082

 

کد پیشواز حرکت عظیم اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87080

 

کد پیشواز هر بلایی کز تو آید - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87079

 

کد پیشواز حادثه بزرگ حج - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87076

 

کد پیشواز گسترش نهضت اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87075

 

کد پیشواز قدرتهای استکباری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87074

 

کد پیشواز قدر معلم را بدانیم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87073

 

کد پیشواز فلسطین از نهر تا بحر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87071

 

کد پیشواز فرزندان رهبر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87070

 

کد پیشواز فرهنگ بسیجی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87069

 

کد پیشواز فایق آمدن بردشمنان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87068

 

کد پیشواز اسلام گرایی و تحجر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87067

 

کد پیشواز انقلاب ملت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87065

 

کد پیشواز اجازه دخالت ندهیم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87063

 

کد پیشواز احساس عزت ملت ایران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87062

 

کد پیشواز درود به مردم ایران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87060

 

کد پیشواز دفاع از - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87059

 

کد پیشواز دست ما پر است - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87058

 

کد پیشواز در مقابله با تهاجم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87056

 

کد پیشواز در بن بست نیستیم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87055

 

کد پیشواز به خاک مالیدن بینی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87053

 

کد پیشواز بسیج آیت الهی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87050

 

کد پیشواز بصیرت سیاسی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87049

 

کد پیشواز آزمون بزرگ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87047

 

کد پیشواز آینده خوب کشور - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87046

 

کد پیشواز عرصه ماندگار تاریخی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87044

 

کد پیشواز آرمانگرایی همراه با - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87043

 

کد پیشواز آمریکا تروریست بزرگ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87042

 

کد پیشواز اهمیت ریاست جمهوری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87038

 

کد پیشواز اهمیت انتخابات - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 87037

 

کد پیشواز مدارا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 86306

 

کد پیشواز سید مولای ما - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85982

 

کد پیشواز نیاز عمده جوان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85526

 

کد پیشواز نشانه های ضعف دشمن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85525

 

کد پیشواز ملاک موافقت و مخالفت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85522

 

کد پیشواز معنای بسیج - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85519

 

کد پیشواز گناه بزرگ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85506

 

کد پیشواز بعثت دعوت مردم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85474

 

کد پیشواز بصیر کیست - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85470

 

کد پیشواز بسیج و مجاهدت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85469

 

کد پیشواز بسیج و ایمنی نظام - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85468

 

کد پیشواز ارزش جانبازی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85459

 

کد پیشواز عدالت واعتقادبه معاد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85449

 

کد پیشواز ابا عبدالله - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85448

 

کد پیشواز سلام به حضرت معصومه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 85447

 

کد پیشواز وحدت در کلام رهبری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83206

 

کد پیشواز سربلندی ایران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83203

 

کد پیشواز تکاپو برای هدف - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83202

 

کد پیشواز تعالیم پیامبران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83201

 

کد پیشواز سخن با اساتید - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83200

 

کد پیشواز شاخص برای بسیجیان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83199

 

کد پیشواز رمز پیروزی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83190

 

کد پیشواز رمز اقتدار ملتها - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83189

 

کد پیشواز مذاکره با آمریکا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83178

 

کد پیشواز مواظبت در تشخیص - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83177

 

کد پیشواز مبعث عید همه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83168

 

کد پیشواز لباس پرهیزگاران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83167

 

کد پیشواز جمهوری اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83161

 

کد پیشواز جوان مسلمان ایرانی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83159

 

کد پیشواز جهاد دینی و ملی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83157

 

کد پیشواز قطع دست متجاوز - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83151

 

کد پیشواز فلسطین آزاد خواهد شد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83149

 

کد پیشواز عید فطر مبارک - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83147

 

کد پیشواز عید فطردرسخنان رهبری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83146

 

کد پیشواز اتحاد بین مسولین - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83142

 

کد پیشواز انتظاردر سخنان رهبری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83141

 

کد پیشواز اساس دشمنی با ایران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83113

 

کد پیشواز اجر الهی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83108

 

کد پیشواز اهمیت کار - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 83106

 

کد پیشواز معنای امتحان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81929

 

کد پیشواز خواسته ی اسلام - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81928

 

کد پیشواز جهاد اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81927

 

کد پیشواز ایمان و ملت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81926

 

کد پیشواز عید قربان در کلام رهبر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81925

 

کد پیشواز بسیج،بسیج دلها - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81924

 

کد پیشواز اسلام،دین عدل - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81923

 

کد پیشواز اقتدار ملت ایران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81922

 

کد پیشواز عکس العملهای دشمنان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81921

 

کد پیشواز نهی از منکر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81920

 

کد پیشواز مظلومترین واجب - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81919

 

کد پیشواز بدون خشم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81918

 

کد پیشواز برترین سلاح - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81917

 

کد پیشواز رو خطر کن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81916

 

کد پیشواز قانون،حدفاصل حق وباطل - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81915

 

کد پیشواز غفلت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81914

 

کد پیشواز ثمرات حضور ۹۲ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 81913

 

کد پیشواز پشت پرده قاچاق - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 79019

 

کد پیشواز قاچاق،ضربه به اقتصاد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 79018

 

کد پیشواز قاچاق، ویروس اقتصاد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 79017

 

کد پیشواز شهدای شاهرود - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 76088

 

کد پیشواز نماز با حال حضور - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73417

 

کد پیشواز نماز با توجه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73127

 

کد پیشواز وحدت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73126

 

کد پیشواز قیام - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73125

 

کد پیشواز قرآن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73124

 

کد پیشواز شهید آوینی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73123

 

کد پیشواز راه شهدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73122

 

کد پیشواز ازدواج - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73120

 

کد پیشواز فرهنگ ایرانی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73121

 

کد پیشواز بسیج - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73113

 

کد پیشواز علم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73117

 

کد پیشواز بسیج خار چشم دشمن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73115

 

کد پیشواز پیشرفت کشور - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73119

 

کد پیشواز استقامت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73118

 

کد پیشواز مکتب بسیج - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73114

 

کد پیشواز بسیج شبیه افسانه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73116

 

کد پیشواز عظمت زن ۲ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73112

 

کد پیشواز عظمت زن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73111

 

کد پیشواز ارزش حجاب - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73110

 

کد پیشواز حجاب - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73109

 

کد پیشواز بی اعتماد به آمریکا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73108

 

کد پیشواز توجه در نماز - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73107

 

کد پیشواز تقوا ۲ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73106

 

کد پیشواز روش امیرالمومنین - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73105

 

کد پیشواز جنگ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73104

 

کد پیشواز جاهلیت مدرن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73103

 

کد پیشواز خطر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73102

 

کد پیشواز ایستادگی در راه خدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73101

 

کد پیشواز قناعت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73100

 

کد پیشواز دشمن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73099

 

کد پیشواز حفظ ایمان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73098

 

کد پیشواز یا علی (ع) - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73097

 

کد پیشواز تا بهشت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73096

 

کد پیشواز حق و حقیقت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73095

 

کد پیشواز تغییر نظام اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73094

 

کد پیشواز قتل علی (ع) - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73093

 

کد پیشواز امیرالمومنین (ع) ۲ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73092

 

کد پیشواز امیرالمومنین (ع) - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 73091

 

کد پیشواز سلام آقا به معصومه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 66864

 

کد پیشواز سوره تین.رهبری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62878

 

کد پیشواز سوره توحید و همزه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62877

 

کد پیشواز سوره جمعه.آیات۱تا۵ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62849

 

کد پیشواز سوره جمعه.آیات۶تا۸ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62847

 

کد پیشواز جمعه آیات ۹تاآخر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62848

 

کد پیشواز سوره حمد و توحید - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62846

 

کد پیشواز سوره قارعه.رهبری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62840

 

کد پیشواز سوره اعلی.رهبری - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 62811

 

کد پیشواز شوق وصال - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 58663

 

کد پیشواز بزم وصال تو - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 58662

 

کد پیشواز اصلاح الگوی مصرف - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 50763

 

کد پیشواز تکلیف اهمّ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 47502

 

کد پیشواز رفتار امام حسین (ع) - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 47501

 

کد پیشواز مبارزه با جهل و پستی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 47500

 

کد پیشواز امدادرسانی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 43414

 

کد پیشواز توبه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 34728

 

کد پیشواز رابطه با خدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 34727

 

کد پیشواز عمر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 34726

 

کد پیشواز دوری از معنویت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 34724

 

کد پیشواز ازدواج - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 34725

 

کد پیشواز ابا عبدالله - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 34723

 

کد پیشواز معلم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32864

 

کد پیشواز ملتها باید نشان بدهند - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32863

 

کد پیشواز آمادگی حقیقی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32862

 

کد پیشواز مردمی ترین نهاد - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32861

 

کد پیشواز ملت ایران اثبات کردند - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32858

 

کد پیشواز تولید ملی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32860

 

کد پیشواز ترس از ایران اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32857

 

کد پیشواز در راه پیشرفت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32856

 

کد پیشواز پدر امت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32855

 

کد پیشواز وجوب شرکت در انتخابات - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32818

 

کد پیشواز سرمایه گذاری عظیم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32817

 

کد پیشواز امتیازات منهای ضعفها - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32816

 

کد پیشواز ابوالعجایب - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32813

 

کد پیشواز التزام به قانون - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32815

 

کد پیشواز اتکا به دلهای مردم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32814

 

کد پیشواز وضعیت بدرو خیبر - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32781

 

کد پیشواز تمدن متکی به معنویت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32780

 

کد پیشواز قرآن و تدبر در آن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32779

 

کد پیشواز عمل قرآنی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32778

 

کد پیشواز محبت و عقیده به قرآن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32775

 

کد پیشواز حل مشکلات با قرآن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32777

 

کد پیشواز در سایه قرآن - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32776

 

کد پیشواز آمریکا ننگ به نیرنگ تو - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32774

 

کد پیشواز توقف ممنوع - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32773

 

کد پیشواز گامی به سمت خدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32770

 

کد پیشواز فرهنگ مهاجم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32769

 

کد پیشواز استحکام نظام - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32768

 

کد پیشواز در راه افتخار - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32767

 

کد پیشواز عرصه رویاروئى - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 32766

 

کد پیشواز در صحنه ماندن جوانان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31687

 

کد پیشواز وظیفه امروز ما - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31684

 

کد پیشواز یکی از دو بهترین - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31686

 

کد پیشواز یاد خدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31685

 

کد پیشواز توصیه به جوانان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31683

 

کد پیشواز طلایه داران جبهه - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31682

 

کد پیشواز تقوا یعنی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31681

 

کد پیشواز شور انقلابی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31680

 

کد پیشواز اوصیکم بالتقوا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31679

 

کد پیشواز نظام برای مردم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31678

 

کد پیشواز نقش جوانان در فتنه ی ۸۸ - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31677

 

کد پیشواز ما راینا الا جمیلا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31676

 

کد پیشواز خطاب به جوانان - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31675

 

کد پیشواز خاصیت حرکت الهی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31674

 

کد پیشواز جوان و نیروی جوانی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31673

 

کد پیشواز ایستادگی ملت ایران - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31672

 

کد پیشواز همت کنیم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31671

 

کد پیشواز همت مضاعف - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31670

 

کد پیشواز اتکا جوانان به خود - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31667

 

کد پیشواز گشاده رو بودن مسولین - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31669

 

کد پیشواز فتنه یعنی... - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31668

 

کد پیشواز اعتقاد به شهادت - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31666

 

کد پیشواز انتظار افضل اعمال - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31665

 

کد پیشواز دشمن شناسی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31663

 

کد پیشواز شاخص جمهوری اسلامی - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31664

 

کد پیشواز با قرآن خود را بسازید - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31661

 

کد پیشواز بیداری همه اقشار - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31662

 

کد پیشواز عظمت ایران و شهدا - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31660

 

کد پیشواز جنگ سخت، جنگ نرم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31658

 

کد پیشواز عظمت زن در حجاب - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31659

 

کد پیشواز فرصت نوروز - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31563

 

کد پیشواز دعای تحویل سال نو - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31561

 

کد پیشواز دعای تحویل سال نو - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31562

 

کد پیشواز ولادت نبی مکرم - مقام معظم رهبری

کد آوای انتظار همراه اول: 31274

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

دیدگاه ها  ۱

  1. فرشید | ۰۴ تیر ۰۱ ، ۱۰:۵۰ | لینک

    عالی بودن